ஞாயிறு, ஜனவரி 29

அமைதியின் கிண்ணம்

பட்டதும் துளிர்த்ததும்
இந்த உலகத்து மனிதனைப் பார்த்துப்
பரிகசிக்கிறது.
-துவாரகன்


  • ஒளிப்படம் - துவாரகன்
  • களம் - சேமமடுக்குளம்