வெள்ளி, மார்ச் 25

கனவுமரம்
  • கனவுமரம்

  • ஒளிப்படம் - துவாரகன்

  • எல்லாம் அழிந்தபின் இதுவும் அழிந்திருக்கும் என்று எண்ணியிருந்தேன். என் எண்ணத்தைப் பொய்ப்பித்து ஞாபகங்களை மீட்டிக்கொண்டிருக்கும் என் கனவுமரம் (தேமா) இது.

  • இடம் - வவுனியா சேமமடு சண்முகானந்தா வித்தியாலயம்

வியாழன், மார்ச் 17

மறைத்தலின் அழகு

இரத்தமும் துயரமும் வரலாறும் இணைந்த 'வல்லைவெளி' வீதியின் புதிய தோற்றம்.

ஒளிப்படங்கள் - துவாரகன்வெள்ளி, மார்ச் 4

உயிர்ப்பு

எங்களிடம் இன்னமும் களவாடப்படாத உலகொன்று இருக்கிறது. அதற்கும்கூட விலைபேச 'கோட் ரை' யுடன் உலகமயத்தின் சிஷ்யர்கள் கிராமங்கள் தோறும் உலாவருகிறார்கள். ஒருநாளில் என் கமராவில் சிக்கிய அந்த உலகில் இருந்து சில காட்சிகள்.

ஒளிப்படங்கள் - துவாரகன்

செவ்வாய், மார்ச் 1

ஒளி விலகல்


  • ஒளி விலகல்
  • ஒளிப்படம் - துவாரகன்