சனி, பிப்ரவரி 29

வைக்கோல் போர் வைத்தல்
ஒளிப்படம்- துவாரகன்