வெள்ளி, மார்ச் 4

உயிர்ப்பு

எங்களிடம் இன்னமும் களவாடப்படாத உலகொன்று இருக்கிறது. அதற்கும்கூட விலைபேச 'கோட் ரை' யுடன் உலகமயத்தின் சிஷ்யர்கள் கிராமங்கள் தோறும் உலாவருகிறார்கள். ஒருநாளில் என் கமராவில் சிக்கிய அந்த உலகில் இருந்து சில காட்சிகள்.

ஒளிப்படங்கள் - துவாரகன்

2 கருத்துகள்: